Nowa ustawa o finansach publicznych

Nowa ustawa o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, Skarbników i Sekretarzy, Głównych Księgowych oraz tych pracowników, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie procedur kontroli w jednostce

PROGRAM:

 1. Zmiany w strukturze jednostek sektora finansów publicznych
  • Likwidacja funduszy celowych,
  • Likwidacja gospodarstw pomocniczych
  • Likwidacja zakładów budżetowych z pewnymi wyjątkami
  • Likwidacja rachunków dochodów własnych
  • Nowe regulacje w zakresie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych
  • Nowe formy organizacyjno prawne
   • Agencja wykonawcza,
   • Instytucja gospodarki budżetowej
 2. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych,
 3. Zasady gospodarowania środkami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz w zakresie środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym
 4. Ustawa budżetowa i Wieloletni Plan Finansowy Państwa,
  • Zakres i forma ustawy budżetowej
  • Przeznaczenie wydatków budżetu państwa,
  • Wykonywanie ustawy budżetowej,
  • Wykonywanie budżetu środków europejskich,
 5. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
 6. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
  • Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
 7. Wykonywanie budżetu jst, nowe rozwiązania w zakresie:
  • rozliczania udzielonej z budżetu jst dotacji na realizację zadań publicznych
  • upoważnień do wykonywania budżetu,
  • przekazywania przez zarząd jst dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rachunek bieżący dochodów dysponenta,
  • dysponowanie rezerwami
 8. Nowe rozwiązania w zakresie długu publicznego, zadłużania jednostek sektora finansów publicznych, w tym zmiany dotyczące zadłużania jednostek samorządu terytorialnego
 9. Nowy tryb zatwierdzania wykonania budżetu:
  • sprawozdanie z wykonania budżetu,
  • obowiązki komisji rewizyjnej.
 10. Regulacje prawne dotyczące kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych:
  • pojęcie i zakres kontroli zarządczej  w jsfp;
  • cele kontroli zarządczej
  • standardy i obszary kontroli zarządczej
   • środowisko wewnętrzne,
   • zarządzanie ryzykiem,
   • mechanizmy kontroli,
   • informacja i komunikacja
   • monitorowanie i ocena
  • zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych
   • rola kontroli instytucjonalnej – organizacja komórki kontroli zarządczej
   • rola kontroli funkcjonalnej
  • rola kierownika w zakresie kontroli zarządczej
   • Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
   • Powierzenie obowiązków innym pracownikom w zakresie kontroli zarządczej
  • rola głównego księgowego w kontroli zarządczej – kontrola zarządcza a wstępna kontrola wykonywana przez głównego księgowego
  • procedury kontroli zarządczej
   • Znaczenie procedur kontroli zarządczej,
   • Rodzaje procedur kontroli- omówienie wybranych przykładów
  • szczególne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej
   • Kontrola zarządcza a plany działalności jednostki
   • Sprawozdanie z kontroli zarządczej
   • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

10. Audyt wewnętrzny

Szkolenie przeprowadzi: P. Aniela Michalec – V-ce Prezes Regionalnej Izby RozrachunkowejStrony WWW

Pomożemy Ci zaistnieć w sieci

od najprostszych stron po rozbudowane portale, skrypty, CMS

Aplikacje

Niemożliwe do realizacji? Nie dla nas!

aplikacje flash, skrypty, programy

Branding

Wiemy jak kreować wizerunek

logo, reklamy, działania marketingowe

Newsletter

najświeższe informacje z GCI

Sklep komputerowy GCI

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do naszego sklepu komputerowego
Suchy Las, ulica Obornicka 149